ગૌરી લંકેશ પછી ફરી એક પત્રકાર ની હત્યા.

September 21, 2017 - jay sharma

No Comments

ત્રિપુરા – ગૌરી લંકેશ પછી ફરી એક પત્રકાર ની હત્યા નો મામલો સામે આવ્યો છે. દિનરાત ન્યુઝ ચેનલ ના પત્રકાર શાન્તાનું ભોમિક ની હત્યા. પત્રકાર