જાણો, લોકસભા અને વિધાનસભાની ચુંટણી અંગે ચુંટણીપંચે શું આપ્યું નિવેદન ?

October 5, 2017 - harshid patel

No Comments

૨૦૧૮ માં લોકસભા અને વિધાનસભાની ચુંટણી એક સાથે યોજવા અંગે ચુંટણીપંચે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. ચુંટણીપંચે આગામી વર્ષે સપ્ટેબર મહિનાથી આ બંને ચુંટણી એક સાથે યોજવા અંગે