ઈ-વોલેટ ડાઉનલોડ કરતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખો આ બાબતો

September 22, 2017 - harshid patel

No Comments

આજના ડીજીટલ યુગમાં દેશની અર્થવ્યવસ્થાને ડિજીટલ બનાવવા માટે સરકાર દ્વારા પણ પહેલ કરવામાં આવી રહી છે. ઓનલાઈન લેણ-દેણ, E-Wallet થી પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર