શું તમે ટુથપેસ્ટ ખરીદતા પહેલા ક્યારેય ધ્યાન આપ્યું છે ?

October 7, 2017 - jay sharma

No Comments

શું તમે ટુથપેસ્ટ  ખરીદતા પહેલા ક્યારેય ધ્યાન આપ્યું છે ? કોઈ પણ ટુથપેસ્ટ માં નીચલા છેડા પર કોઈ ને કોઈ રંગની પટ્ટી હોય છે, એ