ગુજરાતમાં PMના દરેક કાર્યક્રમને જુઓ લાઈવ

October 7, 2017 - jay sharma

No Comments

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઓખા બેટ અને દ્વારકા વચ્ચે બ્રિજની સોગાદ આપી છે અને દ્વ્રારકાધીશના આશીર્વાદ લઈ ગુજરાતના બે દિવસીય પ્રવાસની શરૂઆત કરી હતી.