શ્રી વરિયા પ્રજાપતિ સમાજ ની ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન પર ભારતના 72માં સ્વાતંત્ર્યદિન ઉજવણી..

August 15, 2018 - Umang

No Comments

હાલ સમગ્ર દેશ સ્વાતંત્ર્ય દિન ની ઉજવણી કરી રહ્યું છે ત્યારે શ્રી વરિયા પ્રજાપતિ સમાજ દ્વારા અમદાવાદ ના ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન માં સમાજ ના આગેવાન