હ્રિતિક અને ટાઇગર સ્ટારર ‘વોર’ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ

August 27, 2019 - deep prajapati

No Comments

હ્રિતિક રોશન અને ટાઇગર શ્રોફ સ્ટારર ‘વોર’ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થયું છે. 7 દેશો, 15 શહેરો, 4 એક્શન ડિરેક્ટર, 3 ભાષાઓ સાથે ફિલ્મ નું પ્રોડક્સન