ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યા છે દવારોધક સુપર બગ

September 12, 2018 - Himalaya

No Comments

યુનિવર્સિટી ઓફ મેલબર્નના સુપર બગ ઉપરના તાજા અભ્યાસે વિશ્વભરની હોસ્પિટલોને ચોંકાવી દીધી છે. આ યુનિવર્સિટીના સંશોધકોએ એક નવા સુપર બગને શોધી કાઢયો છે, જે હાલમાં