ટૂંક સમયમાં કેન્દ્રની તમામ કાયદાકીય માહિતી એક જગ્યા પર મળશે, ખાસ તૈયારીઓ શરૂ

September 8, 2018 - Himalaya

No Comments

કોઇ પણ સંવૈધાનિક લોકતંત્રની આર્થિક, રાજનીતિ વ્યવસ્થા અને દેશના કાયદાથી જાણી શકાય છે. આપણે ત્યાં 1000થી વધારે કેન્દ્રીય કાયદાઓ છે. પણ શું કોઈ સામાન્ય નાગરીક