આત્મહત્યા કરનારી 37 ટકા મહિલાઓ ભારતીય: સરવે

September 14, 2018 - Himalaya

No Comments

એક ગ્લોબલ સરવેમાં ભારતીય મહિલાઓ માટે નિરાશાજનક સમાચાર આવ્યા છે. વિશ્વમાં આત્મહત્યા કરનારી દર ત્રીજી મહિલા ભારતીય હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ૨૦૧૬માં આત્મહત્યા કરનારી ૩૭