ઈન્કમટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ નહીં કર્યુ હોય તો થશે આ નુકસાન

August 30, 2018 - Himalaya

No Comments

ઈન્કમટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરવાનો આવતી કાલે છેલ્લો દિવસ છે. જો તમે તમારૂ રિટર્ન ફાઈલ નથી કર્યુ તો તમારી સામે આવશે થોડી મુશ્કેલી સરકારે આપેલી રિટર્ન