મેટ્રોના કોચ અમદાવાદમાં આવી પહોંચ્યો, બેસતા વેત ફોરેનમાં ફરો છો તેવો અનુભવશો .

October 3, 2018 - krishana trivedi

No Comments

શહેરને સ્માર્ટ બનાવનારી મેટ્રોના કોચ અમદાવાદમાં આવી પહોંચ્યા છે. મેટ્રોમાં  જ્યારે આપ  સવારી કરશો ત્યારે તમને એવું લાગશે કે આપ ફોરેનમાં ફરો છો તેવો અનુભવ થશે. પ્રથમ દ્રષ્ટિએ મેટ્રો ટ્રેનની ડિઝાઈન પેસેન્જરોની સંખ્યા વધે તો પણ અમદાવાદીઓ આરામથી બેસી શકે અને મુસાફરી કરી શકે તેવો છે.

 

krishana trivedi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *